12 riešení PS/SPOLU pre vzdelávanie, vedu a inovácie

12 riešení PS/SPOLU pre vzdelávanie, vedu a inovácie

Postupne vám predstavím 12 riešení pre vzdelávanie, vedu a inovácie, ktoré považujem za dôležité uskutočniť a pretaviť do praxe v čo najkratšom čase. Začnem riešeniami, ktoré sú spojené s prebiehajúcou automatizáciou a digitalizáciou. Na tieto zmeny treba reagovať zmenou vzdelávacieho systému, prestať učiť deti memorovať, sústrediť sa na ohrozenú skupinu pracujúcich, zmeniť systém stredného odborného školstva a začať systematicky podporovať inovácie a nápady, ktoré u nás doma vznikajú.


1. PRESTANEME DETI UČIŤ MEMOROVAŤ

Podporíme zmenu obsahu vzdelávania, od memorovania k učeniu zručností. V porovnaní s Poľskom je čitateľská gramotnosť našich detí veľmi zlá. Oproti roku 2009 štatisticky narástlo percentuálne zastúpenie žiakov v rizikovej skupine. Títo žiaci nemajú ani základné čitateľské zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre ďalšie vzdelávanie. Dnešný svet nie je o poučkách. Musíme prejsť od memorovania k učeniu zručností. Od poučiek k reálnym skúsenostiam smerom k schopnosti porozumieť čítanému textu a pracovať s ním.


2. VZDELÁME PRACUJÚCICH OHROZENÝCH AUTOMATIZÁCIOU

Automatizácia je problém celého stredoeurópskeho regiónu. Opäť nám patrí prvenstvo a naši zamestnanci sú v ohrození. Čísla nie sú lichotivé ani pre našich susedov. Slovensko však dominuje aj v percente pracovných miest, ktoré sú VYSOKO ohrozené práve automatizáciou výroby. Potrebujeme systematické vzdelávanie nielen detí, ale aj pracujúcich. Tí, ktorých pracovné miesta sú ohrozené potrebujú ďalšie vzdelanie, odborné zručnosti alebo úplnú rekvalifikáciu. Takýto systém na Slovensku dnes prakticky nefunguje. Prognózy sú alarmujúce a času zostáva len veľmi málo. Je čas urobiť zmenu.


3. POSILNÍME STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLSTVO

Musíme posilniť stredné odborné školstvo a zaviesť profesionálne bakalárske programy. V porovnaní s okolitými krajinami zaostávame vo vyučovaní v reálnom pracovnom prostredí (tzv. work-based learning). Namiesto prípravy študentov na pracovisku vyučujeme praktickú prípravu na školách. Častokrát bez vhodného vybavenia, bez reflektovania skutočných technologických procesov výroby a s veľmi slabým prepojením na naše firmy. Jedine dôkladné prepájanie teórie s praxou umožní študentom kvalitnú prípravu na výkon konkrétneho povolania a bude viesť absolventov k zakladaniu vlastných firiem v budúcnosti. Zmeňme to!


4. PODPORÍME INOVATÍVNE PODNIKY A NÁPADY

Výkonnosť slovenskej vedy je na chvoste v EÚ, univerzity stratili atraktívnosť a spolupráca s priemyslom je minimálna. V inováciách sme podpriemer Európy a to aj napriek obrovskej šikovnosti našich podnikateľov a mladých ľudí. Veľkým problémom je financovanie vedy a inovácií. Reforma systému financovania musí byť nastavená tak, aby podporu získal iba svetovo kvalitný výskum, alebo výskum priamo prepojený na rozvoj spoločnosti, priemyslu a ekonomiky. Tiež je potrebné stimulovať výdavky súkromného sektora do výskumu skrz mix nástrojov a stimulov ako dane, podpora rizikových investícií, verejno-súkromné partnerstvá či vytvorenie Slovenského inštitútu technológií a inovácií. Vzdelávanie, veda a inovácie musia pripraviť ľudí aj spoločnosť na rýchle a komplexné zmeny blízkej budúcnosti.

Na obrázku je malý pohyblivý elektromagnet, teda v podstate elektromotor, ktorý vynašiel učiteľ fyziky Anián Jedlík v 19. storočí.

Zdroj: Flickr CC License 2.0, Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla


5. ZAVEDIEME PRÁVNY NÁROK NA ŠKÔLKU PRE VŠETKY DETI

Iba v minulom školskom roku bolo evidovaných 11 000 nevybavených žiadostí o prijatie do materskej školy. Dostupnosť škôlok na Slovensku je kritická, na čo v konečnom dôsledku doplácajú rodičia. Sú nútení rozhodovať sa medzi lepším príjmom do rodinného rozpočtu a výchovou pre deti, ktoré by mal zabezpečiť štát a samospráva.

Predškolská výchova pritom zásadným spôsobom pomáha sociálnej integrácii detí a vytvára lepšie predpoklady pre úspešný život. Potreba zvýšenia dostupnosti predškolských zariadení pre čo najväčšiu časť populácie je naozaj urgentná. Preto je kľúčové postupne zaviesť právny nárok na škôlku pre všetky deti od troch rokov. Je to jeden z kľúčových spôsobov, ako môže štát podporiť zdravý vývoj detí, ich postupný návyk na vzdelávací systém a zabezpečiť im dobré výhľady do budúcnosti.

Podľa našich prepočtov je možné za 4 roky rozšíriť kapacity škôlok, aby sme v nich garantovali miesta od 4 rokov, a neskôr bude možné garanciu znížiť od 3. roka. Okrem tradičných materských škôl chceme podporovať aj iné formy predškolského vzdelávania ako firemné škôlky a detské skupiny.


6. ZLEPŠÍME PROFESIONÁLNU PRÍPRAVU UČITEĽOV, UČITELIEK A ŠKOLSKÉHO MANAŽMENU

Teória nikdy nenahradí reálnu prax a skúsenosti. Systém prípravy učiteľov a učiteliek na Slovensku však funguje práve na získavaní teoretických poznatkov bez rozvoja praktických didaktických zručností. Kvalitní učitelia a učiteľky by mali byť schopní podporovať digitálne a sociálne zručnosti študentov, organizovať kreatívne aktivity, motivovať a viesť študentov k vzájomnej spolupráci. Ak sa nezmení samotná príprava učiteľov a učiteliek na výkon tohto povolania, len ťažko môžeme očakávať zmenu v našom školskom systéme. Potrebujeme zmenu. Potrebujeme systematickú prípravu a profesionálnu podporu pre všetkých učiteľov a učiteľky.


7. ZVÝŠIME MZDY A ZLEPŠÍME SPOLOČENSKÉ POSTAVENIE PRACOVNÍKOV V ŠKOLSTVE A VEDE

Spomedzi ekonomicky najvyspelejších krajín OECD patria platy slovenských učiteľov dlhodobo medzi najnižšie. Problém slovenského školstva nezačína a nekončí pri peniazoch, ale ide aj o motiváciu učiteľov a učiteliek a vlastnosti záujemcov o pedagogické štúdium. Bez spoločensky uznávaného učiteľského stavu nikdy nevytvoríme múdre a tvorivé Slovensko. Je potrebné zlepšiť podmienky všetkých pracovníkov v školstve a vede, a ešte viac motivovať tých, ktorí robia najviac pre to, aby odovzdali zručnosti a vedomosti každému dieťaťu, ktoré učia. Každoročným priemerným zvýšením o 10 % sa mzdy učiteľov a učiteliek za 4 roky dostanú z 68 % na 83 % miezd zamestnancov so vysokoškolským vzdelaním. Tým sa priblížia nielen priemeru OECD, ale aj spoločenskej hodnote ich povolania.


8. ZABEZPEČÍME DOSTATOK ASISTENTOV, PSYCHOLÓGOV A ŠPECIÁLNYCH PEDAGÓGOV

Deti, ktoré vyžadujú špeciálnu starostlivosť, nemôžu byť presunuté na druhú koľaj. V ich prípade je potrebná odlišná starostlivosť. Ešte dôležitejšie je však ich udržanie v kolektíve ostatných detí.

Na Slovensku chodí do špeciálnych škôl až 6% žiakov a žiačok. Drvivá väčšina z nich sú deti rómskeho pôvodu. Pre porovnanie, v Poľsku je v špeciálnych školách iba čosi viac ako 1.5% z nich.

Na to, aby sme predchádzali segregácii žiakov s nejakým typom znevýhodnenia, štát musí zabezpečiť dostatok asistentov, psychologičiek a špeciálnych pedagógov, ktorí pomôžu deťom zaradiť sa do normálneho života a vzdelávacieho procesu.

No aby sme mohli zvýšiť počet asistentiek a psychológov, musíme navýšiť aj rozpočet na ich mzdy, poskytnúť im adekvátne vzdelanie a zefektívniť ich prácu.

Ďalej je potrebné rozlišovať medzi deťmi s jazykovou bariérou a deťmi s reálnym mentálnym alebo fyzickým znevýhodnením.

Častokrát sa na Slovensku stáva, že dieťa, ktorého prvý jazyk nie je slovenčina, je poslané do špeciálnej školy alebo triedy. Ak by každá krajina s jazykovou menšinou pristupovala k žiakom s iným materinským jazykom rovnako ako my, aj moje deti, ktoré chodili do školy v Bruseli a obe ukončili vysokú školu, by skončili v špeciálnej škole. Aj takéto deti potrebujú špeciálnych pedagógov a vzdelávanie s dôrazom na uchopenie jazyka, aby sa čím skôr mohli zaradiť do normálneho vzdelávacieho procesu.

Inkluzívne vzdelávanie je najefektívnejší nástroj rozvoja potenciálu všetkých detí. Je to taktiež nástroj prevencie proti segregácii, či už kvôli sociálnemu alebo zdravotnému znevýhodneniu. Deti so špeciálnymi potrebami si zaslúžia našu pozornosť. Jedine tak vieme bojovať proti generačnej chudobe.


9. PODPORÍME INOVÁCIE, KTORÉ NÁS DOSTANÚ MEDZI SVETOVÚ ŠPIČKU

Keď si budeme klásť príliš veľa výskumých priorít, poriadne nedosiahneme ani jednu. Potrebujeme sa zamerať na tie, v ktorých sme naozaj výnimoční. Na Slovensku tak skoro nebude Silicon Valley, ale v konkrétnych oblastiach vieme súťažiť celosvetovo. Nemusí ísť iba o technologické inovácie, ale napríklad aj o tie environmentálne alebo pôdohospodárske.

Zvyšku sveta by sme mali konkurovať šikovnosťou, nie nízkymi mzdami.


10. VYTVORÍME SLOVENSKÝ INŠTITÚT TECHNOLÓGIÍ A INOVÁCIÍ

Vytipované inovačné priority Slovenska sa však nezaobídu bez systematickej podpory.

Chceme preto zriadiť Slovenský inštitút technológií a inovácií, ktorý má potenciál v horizonte tri až päť rokov dosiahnuť reálne výsledky: nové pracovné miesta mimo Bratislavy, vyššiu pridanú hodnotu práce v slovenských firmách, či väčšie prepojenie na aktuálne medzinárodné trendy vo výskume a vývoji.

Naši vedci a odborníci musia byť tiež prepojení so svetovými pracoviskami tak, aby sme zabezpečili spoluprácu na najvyššej úrovni. Len tak budeme exportovať špičkové produkty, a nie talentovaných ľudí!


11. OZDRAVÍME VYSOKÉ ŠKOLY, ABY LÁKALI MLADÝCH ĽUDÍ OD NÁS AJ ZO SVETA

Stav našich vysokých škôl núti mladých ľudí odchádzať za vzdelaním do zahraničia. Momentálne študuje mimo Slovenska viac ako 30 000 študentov a študentiek. Chceme medzinárodný audit siete vysokých škôl, zvýšenie kvality výučby, zmenu voľby manažmentu univerzít a ich stratifikáciu na základe výskumných a pedagogických aktivít. Koncentrácia doktorských a magisterských programov do menšieho počtu zvýši ich kvalitu, a zároveň zjednoduší rozvoj profesionálnych bakalárskych programov a celoživotného vzdelávania.

Keď sa nám to podarí, naše vysoké školy budú atraktívnejšie nielen pre študentov a študentky zo Slovenska, ale aj z iných krajín.


12. ZASIAHNEME PROTI PLAGIÁTORSTVU NA ŠKOLÁCH A KORUPCII V EUROFONDOCH

Keď ministerstvo pridelilo eurofondy pochybným firmám, musel odstúpiť minister a prístup Slovenska k európskym zdrojom sa skomplikoval. Takto to ďalej nemôže ísť, veď na inovácie má ísť 40 % eurofondov v ďalšom 7-ročnom rozpočte EÚ. Finančné prostriedky treba prideľovať na základe transparentných a dôveryhodných kritérií.

Potrebujeme zastaviť aj korupciu, ktorú zažívajú študenti a študentky – plagiátorstvo. Akademická poctivosť je predpokladom kvalitného štúdia. Len tituly zo škôl, ktoré sa s podvádzaním vedia vysporiadať, môžu mať skutočnú hodnotu v domácom aj medzinárodnom porovnaní. Preto chceme audit 2 % záverečných prác z 10 náhodne vybraných rokov od roku 2000. Dodržiavanie etických princípov by malo byť predpokladom financovania zo strany štátu.


Dajte mi 29. februára šancu.

VOĽTE 12, KRÚŽKUJTE 12!

Čo robím

Zostaňme v kontakte